Trasa S8

Opis

Droga krajowa nr 8 ma przekrój 2 jezdnie po dwa pasy, przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie zwartej zabudowy miasta Marki oraz zabudowy miejscowości Słupno. Na omawianym odcinku występują liczne skrzyżowania z sygnalizacją świetlnąObwodnica Marek - orientacyjny przebieg, zjazdy prawoskrętne, przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną oraz dwa węzły bezkolizyjne. Według pomiary ruchu z 2005 roku droga ta jest obciążona potokami ruchy wynoszącymi 55 tysięcy pojazdów na dobę, w tym około 20% to pojazdy ciężarowe i autobusy.

W celu ominięcia terenów zabudowanych, podjęto decyzję o wytyczeniu nowego przebiegu dla trasy ekspresowej S-8 po wschodniej stronie Marek. Do realizacji wybrano Wariant III o długości około 14 kilometrów (patrz załączone grafiki).  W sąsiedztwie Marek, wszystkie warianty mają identyczny przebieg.

Parametry techniczne

Klasa drogi S (trasa ekspresowa)
Prędkość projektowa 100km/h
Ilość jezdni
Węzeł Drewnica – Węzeł Zielona 2 =&> 2 x 3 pasy ruchu
Węzeł Zielonka 2 – Obwodnica Radzymina =&> 2 x 2 pasy ruchu (rezerwa pod 2 x 3 pasy)
Dostępność wyłącznie przez węzły
Nośność 115 kN/oś, KR6

Węzły drogowe i rozwiązania wysokościowe

Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe

Od Węzła Drewnica jezdnie główne trasy poprowadzono przez zabudowane tereny Zielonki na południowym fragmencie w górnym poziomie na nasypie, a na wiadukcie nad ulicami: Fabryczną – Marecką, Pustelnicką, i kanałem Markowskim – rzeką Długą. Dalej jezdnie na nasypie schodzą na poziom terenu.

Droga nr 631 przekraczana jest na estakadzie. Przez obszar Marek, Kobyłki i gm. Radzymin droga prowadzona jest po terenie, przecinając na wiadukcie ul. B. Chrobrego w Kobyłce. W rozwiązaniu alternatywnym zaproponowano zgłębienie trasy ekspresowej i poprowadzenie jezdni głównych w wykopie pod ul. Chrobrego. Nad rzeką Czarną zakłada się wybudowanie mostu.  W miejscowości Ciemne w gm. Radzymin jezdnie poprowadzono na długiej estakadzie nad drogą gminną i drogą wojewódzką nr 635 aby utrzymać istniejące powiązania zarówno drogowe jak i piesze.

Poprowadzenie trasy w wykopie przez teren miejscowości Ciemne.

Jako rozwiązanie alternatywne, zdecydowanie zmniejszającym uciążliwość omawianego odcinka, proponuje się prowadzenie jezdni trasy w wykopie pod drogą gminną i drogą wojewódzką. Takie rozwiązanie będzie miało znaczący wpływ na zmniejszenie uciążliwości akustycznej. Ze względów przestrzennych jest ono również korzystniejsze, ponieważ trasa nie będzie stanowić bariery, przegradzającej miejscowość, w której zabudowa ciągnie się wzdłuż tych dróg.

Rozwiązania węzłów

Szczegółowa mapa

Węzeł Radzymin 2 – węzeł typu “rozwidlenie”. Węzeł na obwodnicy Radzymina z drogą nr 635 wykorzystany będzie tylko do powiązań z istniejącą drogą nr 8 bez ma powiązań z trasą ekspresową.

Węzeł Radzymin 1 – dwupoziomowy typu WB. Trasa S-8 poprowadzona na wiadukcie. Rozrząd ruchu następuje na skrzyżowaniu z wyspą centralną, którą zaprojektowano na nowym ciągu komunikacyjnym łączącym drogę nr 635 z istniejącą drogą we wsi Dybów Kolonia.

Węzeł Wołomin – częściowo bezkolizyjny typu WB, w formie półkoniczyny.

Węzeł Kobyłka – częściowo bezkolizyjny typu WB, droga ekspresowa prowadzona po terenie, jezdnia ciągu ulic: Przyjacielska – Szkolna na wiadukcie nad trasą. Wymiana ruchu odbywa się w poziomie jezdni tych ulic, na dwóch skrzyżowaniach.

Węzeł Zielonka 2 – Częściowo bezkolizyjny typu WB. Jezdnie głowne trasy na wiadukcie, wymiana ruchu w poziomie jezdni ul. marsz. J. Piłsudskiego (droga 631), przewidziana sygnalizacja świetlna. Relacja lewoskrętna z południowego zachodu na północ, w kierunku Nieporętu, najbardziej obciążona ruchem, poprowadzona bezkolizyjnie.

Węzeł Drewnica – dwupoziomowy, całkowicie bezkolizyjny. W węźle następuje rozwidlenie dróg S-8 i S-17. Brak możliwości wjazdu i zjazdu na inne drogi.

Wydane decyzje

Wybrany do realizacji Wariant III uzyskał 23 marca 2009 Decyzję Środowiskową.  Decyzja nie jest prawomocna ze względu na wniesione odwołania.  Oczekujemy na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Decyzja Środowiskowa S8 Marki-Radzymin

Mapa Oddziaływanie na Środowisko

Konieczne decyzje i kroki

Decyzja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie wniesionych odwołań od Decyzji Środowiskowej. Uprawomocnienie Decyzji Środowiskowej.

Wprowadzenie zadania na listę Programu Budowy Dróg Krajowych.

Zapewnienie finansowanie, poprzez wpisanie do Programu Infrastruktura i Środowisko.

Ogłoszenie przetargu na projekt budowlany.

Wydanie ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej).

Ogłoszenie przetargu na budowę.

Planowane zabezpieczenia antyhałasowe

Na obszarze przylegającym do Marek przewidziane są zabezpieczenia antyhałasowe w postaci ekranów półtunelowych oraz ekranów prostych o wysokości 6-8 metrów. Szczegóły rozmieszczenia przedstawia mapa.  Jest to jedno z najlepszych rozwiązań pod względem ochrony przed hałasem. W optymalnych warunkach ich efektywność może wynosić do 20 dB, zwykle jednak nie przekracza 15 dB. Stosuje się je głównie do ochrony budynków wielokondygnacyjnych.

Więcej informacji na temat ekranów

Termin ukończenia inwestycji (właściwie terminy)

Poniżej ostateczne znane terminy ukończenia obwodnicy i ich zmiany w przeciągu ostatnich dwóch lat.  Dotyczy wyłącznie odcinka Węzeł Drewnica – Węzeł Radzymin.
Data określenia      Termin ukończenia   Na podstawie
Marzec 2008 =====&>  EURO2012 &<====== Informacja GDDKiA

Październik 2008 ==&> Koniec 2012 &<======  GDDKiA Warszawa

? 2009 =========&>   II kwartał 2013 &<====== www.drogi.waw.pl
30 lipca 2009 ====&>   Koniec 2013 &<====== www.drogi.waw.pl

Dziękujemy SISKOMowi za udostępnienie materiałów.

rulett online