Bierzemy udział w konsultacjach społecznych

27.Gru.2010 - komentarze 24

Dziś (piszemy te słowa o 22.10) kończą się konsultacje społeczne w sprawie programu budowy dróg na lata 2011-15. Przypominamy, że obwodnica Marek została do niego wpisana, jednak do realizacji dopiero po 2013 r., co naszym zdaniem jest niedopuszczalne.  Oto stanowisko, jakie przedstawiliśmy resortowi infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Uwagi do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015

W związku z ogłoszeniem konsultacji projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015 („PBDK”), Stowarzyszenie Grupa Marki 2020 przedstawia swoje uwagi.

Pragniemy podkreślić, że zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji finansów publicznych oraz zagrożeń wynikających z przekroczeniem konstytucyjnego progu zadłużenia Państwa.  W obecnej sytuacji wykorzystanie uszczuplonych środków na inwestycje drogowe powinno wynikać z analizy opierającej się na racjonalnych argumentach. Decyzje o wyborze realizowanych odcinków powinny mieć charakter rzeczowej analizy, opierającej się na priorytetach opisanych w PBDK. Zwracamy uwagę, że zgodnie z PBDK natężenie ruchu jest jedną z podstawowych przesłanek wyboru inwestycji do realizacji.

Z tego powodu kluczowa wydaje się realizacja inwestycji w Warszawskim Węźle Drogowym, ponieważ pod względem istniejącego natężenia ruchu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego te inwestycje pozwoliłyby znacznie efektywniej wykorzystać dostępne środki finansowe. Jedną z inwestycji, która wymaga możliwie najszybszej realizacji, jest Obwodnica Marek, składająca się z odcinka Marki – Drewnica oraz Drewnica – Radzymin.

Uwagi do treści załączników:

 1. W załączniku nr 2 Drogi Ekspresowe, punkt 19 należy poprawić treść, jest:

Budowa drogi S-8 na odcinku ul. Piłsudskiego w Markach (węzeł „Marki”) do węzła „Drewnica” wraz z węzłem

powinno być:

Budowa drogi S-8 na odcinku aleja Piłsudskiego w Markach (węzeł „Marki”) wraz z przebudową węzła do węzła „Drewnica” wraz z węzłem, stanowiącą element tzw. „Obwodnicy Marek”

Uzasadnienie:

Budowa omawianego odcinka, będzie wymagała likwidacji łącznicy Trasa Toruńska – Aleja Piłsudskiego w Markach, co jest związane z przebudową węzła. Dodatkowo odcinek ten stanowi element tzw. „Obwodnicy Marek”. Nazwa głównej arterii w Markach pokrywającej się obecnie z DK8 to Aleja Piłsudskiego.

 1. W załączniku nr 2, Drogi Ekspresowe, punkt 20 należy poprawić treść, jest:

Budowa drogi S-8 na odcinku Radzymin – Marki stanowiącą obwodnicę Marek

powinno być:

Budowa drogi S-8 na odcinku Radzymin wraz z węzłem – Drewnica bez węzła, stanowiącą element tzw. „Obwodnicy Marek”

Uzasadnienie:

Budowa drogi S-8 na odcinku od węzła Marki do węzła Drewnica jest ujęta w zadaniu 19 załącznika.

 1. Przenieść zadanie nr 19 w załączniku 2 Budowa drogi S-8 na odcinku od ul. Piłsudskiego w Markach (węzeł Marki) do węzła Drewnica wraz z węzłem do załącznika 1

Uzasadnienie:

Omawiany odcinek stanowi pierwszy etap Wschodniej Obwodnicy Warszawy oraz jest kluczowym elementem tzw. „Obwodnicy Marek” Istniejąca droga krajowa DK8 przechodząca przez miejscowość Marki należy do najbardziej zatłoczonych dróg w Polsce. Droga S8 / S17 na rzeczonym odcinku posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Szczegółowe uzasadnienie dla całej inwestycji tzw. „Obwodnicy Marek” przedstawione jest w dalszej części dokumentu.

 1. Przenieść zadanie nr 20 w załączniku 2, Drogi Ekspresowe Budowa drogi S-8 na odcinku Radzymin – Marki stanowiącą obwodnicę Marek do załącznika 1.

Uzasadnienie:

Omawiany odcinek zasadniczy element tzw. „Obwodnicy Marek” Istniejąca droga krajowa DK8 przechodząca przez miejscowość Marki należy do najbardziej zatłoczonych dróg w Polsce. Droga S8 / S17 na rzeczonym odcinku posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Szczegółowe uzasadnienie dla całej inwestycji tzw. „Obwodnicy Marek” przedstawione jest w dalszej części dokumentu.

Szczegółowe uzasadnienie

Droga S-8 jest zadaniem priorytetowym PBDK

Droga ekspresowa S8 jest jednym z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w Polsce. Znalazło to swoje odzwierciedlenie poprzez wpisanie jej jako priorytetowego zadania w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 („Program”) w całości. Oznacza to, że również odcinki istotne z punktu widzenia Marek: Marki – Drewnica oraz Drewnica – Radzymin stanowiące łączenie tzw. Obwodnicę Marek („Obwodnica”) są priorytetem.

Natężenie ruchu – SDR 2010 wynosi 58 tys. pojazdów

Droga krajowa nr 8 w Markach jest jednym z najbardziej zatłoczonych odcinków dróg w Polsce. Wszelkie rezerwy przepustowości zostały już wyczerpane. W Programie wskazuje się, iż „natężenie ruchu jest jedna z podstawowych przesłanek wyboru inwestycji do realizacji”. Zwracamy uwagę na fakt, że wstępne wyniki pomiaru ruchu wykonane w roku 2010 wykazują średniodobowy ruch pojazdów samochodowych („SDR”) na poziomie 58 tys. pojazdów na dobę. Znamienny jest fakt, iż poglądowa mapa będąca elementem Programu przewiduje takie natężenie ruchu dopiero w roku 2025! Istotne jest, iż znaczna część pojazdów przejeżdżających przez Marki to samochody ciężarowe, co wynika z tranzytowego charaktery drogi krajowej nr 8. Wyższy SDR w województwie mazowieckim występuje jedynie w Raszynie, gdzie łączą się drogi krajowe nr 7 i 8, jednakże zgodnie z planami zawartymi w Programie ten odcinek uzyska alternatywę dla części ruchu przez niego obecnie przechodzącego w postaci autostrady A1 i A2.

Odcinek korytarza pierwszego sieci TEN-T

Droga krajowa nr 8 w Markach stanowi początkowy odcinek pierwszego korytarza TEN-T Warszawa – Budzisko (tzw. Via Baltica), co oznacza, że jest to jeden z głównych szlaków drogowych w kraju i występuje na nim wysokie obciążenie ruchem tranzytowym. Włączenie drogi ekspresowej S8 na omawianym odcinku do sieci TEN-T pozwala oprzeć się na działaniu 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Pozwoliłoby to na pozyskanie dotacji w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji, które mogą być przeznaczone na budowę dróg ekspresowych i obwodnic. Obwodnica Marek idealnie wpisuje się w to działanie!

Istotne znaczenie dla ruchu lokalnego i aglomeracyjnego

Droga krajowa nr 8 w Markach służy nie tylko tranzytowi, ale również codziennym dojazdom do pracy mieszkańców Marek, Radzymina, Wyszkowa i okolicznych miejscowości.

Ochrona środowiska

Obecny przebieg drogi powoduje bezproduktywne zużycie ogromnych ilości paliwa w trakcie próby przejazdu przez Marki. Zanieczyszczenia wpływają negatywnie na standard życia, a przede wszystkim na zdrowie mieszkańców Marek, szczególnie tych mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Oczywistym problemem są drgania czy ponadnormatywny poziom hałasu, opisane w dokumencie przygotowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego „Dokumentacja do określenia Programu ochrony środowiska przez hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków drogi krajowej nr 8, na terenie województwa mazowieckiego”. Dokument podkreśla, że jedynym rozwiązaniem w przypadku Marek jest budowa obwodnicy.

Bezpieczeństwo

Pomimo dużej liczby skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, faktu iż wszystkie przejścia są w nią wyposażone oraz dwóch fotoradarów, liczba wypadków jest znaczna. Bardzo niebezpiecznym miejscem jest zjazd z Trasy Toruńskiej poprzez łącznicę (tzw. ślimak). Brak alternatywnej drogi powoduje, iż każdy incydent permanentnie blokuje trasę Warszawa – Białystok. Nagminne jest również łamanie przez kierowców ograniczenia prędkości i przejeżdżanie na czerwonym świetle, co istotnie odbija się na bezpieczeństwie. Jedynie budowa obwodnicy może doprowadzić do poprawy sytuacji.

Spójność sieci drogowej

Obwodnica Marek, jako jedyny odcinek drogi ekspresowej S8, planowana jest do realizacji po 2013. Jeżeli te zamierzenia zostaną zrealizowane, to cała droga ekspresowa S8 będzie ukończona, włączenie z newralgicznymi elementami takimi jak Most Grota Roweckiego. Już w połowie 2012 roku, droga ekspresowa S8 od strony Warszawy będzie kończyć się w Markach, przechodząc z pięciopasowego bezkolizyjnego przekroju w każdym kierunku do dwóch pasów z kolizyjnymi skrzyżowaniami przeciętnie co 500 metrów oraz wyjazdami z posesji. W 2012 wszystkie większe miejscowości od Warszawy do Białegostoku będą miały obwodnice ekspresowe, za wyjątkiem Marek. Taka sytuacja w połączeniu z planowanym przywróceniem ciężkiego ruchu samochodowego na Moście Grota Roweckiego doprowadzi do paraliżu komunikacyjnego.

Istotne obejście drogowe

Dodatkowo w ramach załącznika 3 do Programu wskazane zostały podstawowe kryteria, zgodnie z którymi wskazywane będą do realizacji dodatkowe zadania polegające na budowie obejść miejscowości. Wymienione są tam takie kryteria jak średniodobowy ruch pojazdów w odniesieniu do sieci dróg krajowych, płynność ruchu w ciągu drogowym, lokalizacja w ciągu drogi GP – rozpatrując te kryteria ponownie Obwodnica Marek powinna stać się priorytetem.

Kwestie społeczne

Mieszkańcy Marek przygotowali w ubiegłym roku akcję „TAK dla Obwodnicy MAREK” – pozytywną akcję obywatelską. Miała ona na celu uzmysłowienie skali problemu, jak również to, że bez blokowania dróg, w sposób pozytywny, można zasygnalizować istniejący problem i dążyć do jego rozwiązania w sposób dojrzały. Działania te miały na celu wyrazić poparcie dla szybkiej budowy dróg w naszym kraju i zarazem pokazać, że większość społeczeństwa jest zwolennikami działał pozytywnych. W ciągu miesiąca zebrano 11 tys. podpisów za realizacją inwestycji.

Efektywne ekonomicznie rozwiązanie przejściowe

Przenieść zadanie nr 19 w załączniku 2 Budowa drogi S-8 na odcinku od ul. Piłsudskiego w Markach (węzeł Marki) do węzła Drewnica wraz z węzłem do załącznika 1

Podzielić zadanie nr 20 z załącznika 2 Budowa drogi S-8 Radzymin – Marki stanowiąca obwodnicę Marek na zadania:

Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Drewnica – węzeł Zielonka II i włączyć do załącznika 1

oraz

Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Zielonka II – Radzymin i włączyć do załącznika 1a

Uzasadnienie

Realizacja wymienionych elementów trasy pozwoli włączyć drogę wojewódzką nr 631 w układ obwodnic Warszawy oraz utworzyć prowizoryczną obwodnicę miejscowości Marki.

Droga 631 na odcinku węzeł Zielonka II – węzeł Marsa (Trasa Siekierkowska) jest planowana do modernizacji do klasy technicznej GP (przekrój dwujezdniowy, droga bezkolizyjna) w ramach inwestycji m.st. Warszawy oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego do roku 2015. Inwestycje posiadają ważne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, projekty budowlane są zaawansowane.

Droga wojewódzka nr 631 pomiędzy węzłem Zielonka II a istniejącym węzłem Struga z drogą krajową nr 8 jest planowana do modernizacji do klasy technicznej GP (przekrój jednojezdniowy) przez Samorząd Województwa Mazowieckiego do roku 2015. Droga przebiega przez teren niezurbanizowany, jest pozbawiona sygnalizacji świetlnej. Stanowiłaby realną alternatywę odciążającą miasto Marki od ruchu tranzytowego.

Omawiane rozwiązanie koncentrowałoby się na wybudowaniu 4km odcinka drogi ekspresowej S-8 Marki – droga wojewódzka 631. Odcinek ten nie wymaga powstania skomplikowanych obiektów inżynieryjnych (najważniejszy z nich Węzeł Marki, powstaje w ramach przebudowy drogi S-8 Modlińska – Marki), dodatkowo byłby budowany od podstaw, co również upraszcza proces inwestycyjny. Biorąc pod uwagę aktualne i przewidywane przez GDDKiA koszty budowy dróg ekspresowych inwestycja ta zamknęłaby się w kwocie 140-160 mln zł. Pozytywne efekty oddania tego krótkiego odcinka byłyby bardzo duże. Pozwoliłaby on na stworzenie alternatywy dla przebiegającej przez Marki drogi krajowej nr 8. Powstały w ten sposób ciąg komunikacyjny byłby w znacznej mierze bezkolizyjny.

tagi

Komentarzy do tego wpisu: 24

 • Karl

  Czy ja dobrze rozumiem: inwestycja ta kosztować ma tylko ok 160 mln??

 • radzymin

  proimy o update na bieżąco
  zdaje się, że sytuacja cały czas się zmiania

 • Sławek

  Trzeba było blokować przed wyborami. Marki są dobitnym przykładem, że w tym kraju nic nie da sie załatwic w sposób pozytywny, bez blokowania dróg. Czas żeby wszyscy się o tym przekonali.

 • Micho

  Nie wiem jak do tego się odnieść jako obywatel tego kraju płacący co miesiąc słone podatki. Nie wiem co mam myśleć jako wyborca. Wiem jednak jedno, dopóki nie będzie alternatywy w życiu politycznym nie liczmy na zmiany. Nie wiem w końcu w czym jestem gorszy jako „zwykły” obywatel ! W tym, że nie jestem politykiem który chce budować trasę do swojego okręgu czy miasta gdzie są jego wyborcy chociaż wiadomo – jak napisano – że trasa do Wrocławia będzie wirtualna bo nie ukończy się łączników do zjazdów dróg regionalnych ? Może tak jak górnicy powinienem wyjść pod ministerstwo i kamieniami wywalczyć swoje racje ? Tych którzy uważają że klepią biedę gdzie średnia pensja sięga 6000 zł ? Tych którzy za każdy rok pracy mają liczone do stażu emerytalnego tak jakby przepracowali prawie dwa lata ? Praca ciężka i niebezpieczna ? Zgoda. Nikt z nich jednak nie myśli, że kopalnia to nie tylko fedrowanie węgla w skrajnych warunkach. To przecież inne stanowiska mniej uciążliwe w samej kopalni i w spółkach współpracujących gdzie po kilku latach pracy na „dole” można się przekwalifikować ? Ale po co ! W wieku czterdziestu kilku lat pójdą na emeryturę dwa razy większą od innych, a i tak będę pracować dodatkowo gdzie indziej, najczęściej w spółkach związanych z ich kopalnią. Z zasady przyjmują regułę, że nie ma cięższej pracy od ich. Z kolei czy mundurowi też klepią biedę ? 15 lat służby i można w wieku 35 lat brać za podatników pieniądze świadczenie emerytalne, no bo dlaczego nie ? Jak agent Tomek. Kto powiedział, że jak w PRL jest to praca dożywotnia ! Kto w tych czasach ma taki komfort ! O przekwalifikowaniu się nie ma mowy no bo i po co skoro podatnicy zapłacą ! Lekarze też klepią biedę ? Tutaj komentarza nie daję. Za niego każdy sobie odczyta próbując dostać się do lekarza specjalisty bądź szpitala. Kryzys ? Jaki kryzys ! Przecież to zasługa rządu który chwali się, że przeszliśmy przez niego suchą nogą. Niestety jestem ich wyborcą – o zgrozo – kolejny raz naiwnym !
  Jestem podatnikiem takim jak 99,9% społeczeństwa, bez przywilejów i bez ulg. Pracuję w administracji rządowej i jest mi po prostu wstyd. To dzięki przedsiębiorcom a nie politykom udało nam się ominąć zawirowania finansowe gospodarki. Im chylę czoła i jako urzędnik od 10 lat zawsze sumiennie i rzetelnie starałem się im pomagać. Cóż, w tym kraju zawsze byli, są i będą równi i równiejsi. Miejmy jednak nadzieję, że nasz zapał nie spali na panewce. Brońmy swego ! Nadzieja umiera ostatnia.
  Dla autorów i wszystkich użytkowników tej strony pomyślności w nowym roku życzy z nadzieją – Micho

 • Mariusz

  Nie jestem zwolennikiem tych radykalnych akcji, ale jeśli znowu odłożą obwodnice Marek w bliżej nieokreśloną przyszłość to chętnie wyjdę na ulicę Piłsudskiego i z niej nie zejdę przez jakiś czas

 • michal

  Tymczasem wyborcza silne lobbuje za obwodnicą raszyna. Widac gdzies tam mieszka redaktor…

 • Micho

  Mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej zapowiedzieli wyjście na ulicę i zablokowanie krajowej „siódemki”. W ten sposób chcą zaprotestować przeciwko anulowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury przetargu na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 przechodzącej przez ich miejscowość. Organizatorzy zapowiedzieli początek blokady na godz. 15.
  Protest w formie blokady ruchu organizuje Rada Osiedla Książęce i Pogorzałe ze Skarżyska-Kamiennej.

  Ze stołecznej wylotówki – ogryzek. Reszta czeka na decyzje
  – Podpisaliśmy umowy, które pozwalają na wybudowanie prawie 1,8 tys. km… czytaj więcej »Swoją akcją chcą zwrócić uwagę ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, który przed świętami poinformował o ograniczeniu wydatków z Funduszu Drogowego spowodowanym wysokim długiem publicznym.

  Z tego powodu w całym kraju planowanych jest wstrzymanie 45 inwestycji. Jednym z anulowanych przetargów ma być ten dotyczący budowy odcinka drogi ekspresowej S7 ze Skarżyska-Kamiennej do granicy województwa mazowieckiego.

  Kosztowna decyzja

  To – zdaniem osób, które zapowiadają wzięcie udziału w proteście – oznacza blokadę rozwoju Skarżyska i brak poprawy bezpieczeństwa.

  Mieszkańcy 50-tys. miasta województwa świętokrzyskiego zwracają również uwagę na poniesione już spore wydatki z powodu rozstrzygnięcia przetargu na budowę.
  TVN24.pl

 • Jarek

  Witam Wszystkich.
  Zgadzam sie niestety z Panem Slawkiem i Panem Micho. W tym kretyńskim kraju tylko ci, którzy stosują ostre formy protestu osiągaja swój cel. Patrz górnicy, stoczniowcy, itp.. Nie ma to nic wspólnego ze sprawiedliwościa społeczna. Wrecz przeciwnie, jest to niesprawiedliwe, ale tak to jest niestety urządzone.
  Nasze Rzady od czasu zmiany systemu są strachliwe (poza drobnymi wyjątkami, jak Pan Mazowiecki, Pan Buzek). Dają temu, kto glośniej krzyczy i robi więcej szumu. Kto jest w stanie zjednać sobie media i opinię publiczną. Kto jest w stanie wzbudzić litość. Nie kierują się rozumem, tylko własnym interesem, własną popularnością. Kiedyś za to będzimy musieli niestety zapłacić.
  Jeszcze raz podkreslam, to jest absurdalne, ale taka jest rzeczywistosc. Chciałbym życ w kraju, gdzie rzadzacy nie baliby się mas i grup nacisku a kierowaliby się rozumem. Ale na zmianę kraju niestety już za późno. A i w innych krajach też nie dużo lepiej pod tym względem. Nie robie z tego tragedii. Zdaję sobie sprawe z rzeczywistości chociaż nie mogę powiedzieć, iż ją akceptuję. Mam nadzieję, ze kiedyś nasze spoleczeństwo wybierze jeszcze mądrych ludzi. Żeby rozwiać watpliwosci, w chwili obecnej nie widzę takich na scenie polityczne. Mądrzy ludzie w tej chwili nie są w stanie się przebić. Nie są medialni. Społeczeństwo nie ma zaptrzebowania na ludzi mądrych tylko na medialnych.
  Ale wracajac do tematu, mam maly żal do Grupy Marki 2000.
  Panie i Panowie, jesteście apokaliptycznie nieskuteczni. Niestety wasze akcje nie przynosza żadnego skutku. Co widać. Wszystkie merytoryczne argumenty są po waszej stronie. Brakuje Wam tylko przebicia się z tymi argumentami. Jest chyba ostania szansa zeby zwrocić na siebie uwagę mediów i decydentow. Blokada Marek przez najblizsze pare weekend-ów? Wiem, że zimno, ale trzeba było blokować, kiedy było cieplej. Wiekszy też był ruch w weekendy letnie. Teraz nie ma wyboru. Głodówka? To może być medialne. Może troche przesadzam, ale patrzac na plakaty wyborcze niektórym by sie na pewno przydała
  :-). Jakieś inne SKUTECZNE pomysły? Inne grupy potrafia wybrać sie z wizyta do Rządu (patrz grupa popierajaca obwodnicę Krakowa), Grupa popierajaca obowdnicę Marek ogranicza sie do wysylania pism i petycji (ewentualnie rozdawania cukierków). Mam nadzieję, ze Wam/Nam się uda i inwestycja ta zostanie dopisana do realizacji przed rokiem 2015. Moich zarzutów proszę nie brać personalnie. Nie twierdzę, że sam zrobiłbym to lepiej. Ale uważam, że jeśli nadal chcecie mieć realny wpływ na to co będzie się działo z obowodnicą, musicie może zmienić formy nacisku. Mimo, że te ostre formy nacisku mogą się Wam wydawać nieetyczne.
  Pozdrawiam.

 • Artie

  Z protestami trzeba ostrożnie – rozmowa z HGW w TVN Warszawa, 30.12.2010: „Bez żalu wypowiada się też na temat obwodnicy w Markach. – Mieszkańcy sami są sobie winni. Gdyby nie sprzeciwili się budowie kilka lat temu, to te drogi byłyby już budowanie. Popełnili błąd, który kosztuje – stwierdza prezydent stolicy.”

 • malina

  więc trzeba wieksze podatki płacić bo teraz płacimy co kot napłakał a chcemy mieć drogi jak w belgii czy niemczech

 • Sławek

  Odnosząc się do wypowiedzi pani HGW w TVN Warszawa, zwracam uwagę na fakt, że tylko niewielka część mieszkanców sprzeciwiła się budowie obwodnicy (o ile dobrze pamiętam byli to mieszkancy wsi Ciemne). Gdyby przyjąć taki tok rozumowania, jaki prezentuje pani Prezydent Warszawy można by zaryzykować stwierdzenie, że nie powinna ona piastować tego stanowiska, gdyż część ludzi sprzeciwiała się jej kandydaturze dając temu wyraz również w głosowaniu. Nie znam sytuacji, w których inwestycje takie jak budowa obwodnicy w ścisłym sąsiedztwie zabudowań nie wywołałyby sprzeciwu części obywateli. Świętym obowiązkiem władz jest przekonanie tych ludzi i zapewnienie, że realizacja będzie odbywać sie z poszanowaniem ich praw.

 • Leszek

  Ciemne nie blokowało i nie blokuje budowy obwodnicy Marek, ponieważ potrzebuje jej bardziej niż sami mieszkańcy Marek. W tych korkach najdłużej stoją pojazdy, które próbują jakoś przejechać przez całe Marki w obu kierunkach. Dla wyjaśnienia w kwestii Ciemnego spór dotyczy propozycji przebiegu trasy przez środek wsi, a więc dokładanie jak kiedyś mieszkańców Marek (kiedy decydowano o przebiegu drogi DK8 przez centrum Marek) próbuje się teraz wpakować w przyszłe problemy mieszkańców Ciemnego. Lepiej od razu zrealizować projekt, który za parę lat nie będzie wymagał budowy obwodnicy Ciemnego. Nawiasem mówiąc, to taka obwodnica Ciemnego już istnieje, znana jako obwodnica Radzymina S8. Wystarczy aby obwodnica Marek została dołączona w oczywisty sposób, to jest do jej początku. Dla decydentów jednak nic nie jest oczywiste, ponieważ liczą się partykularne interesy pojedynczych osób a nie całych miast i wsi.

  PS.
  Mieszkańcy wsi Ciemne i innych okolicznych miejscowości chętnie przyłączą się do ewentualnych protestów. I to jest ponowienie wcześniejszych propozycji.

 • oszczepnikos

  Każdy ma prawo wnosić uwagi, dobrze przygotowane dokumenty (biorące pod uwagę wszystkie czynniki) powinny niwelować zagrożenie ze strony protestu. One są zawsze w przypadku inwestycji liniowych, jakimi są drogi. Ktoś nie chce mieć trasy koło domu, inny ma ochotę na zjazd blisko siebie, ktoś inny wogóle sprzeciwia się rozwojowi transportu drogowego. Skala protestu w naszym przypadku była minimalna, w porównaniu do zasadniczej części WOWki, wylotówki na Grójec (S7), trasy Salomea-Wolica, czy też wylotówki na Gdańsk.

  Dodatkowo, GDDKiA chwaliła się „przykładowo” przeprowadzonymi kosultacjami społecznymi.

  To co doprowadziło do problemów to raport oddziaływania na środowisko – poprawiany jest już 4 raz…

  pzdr

  Szczepan Ostasz

 • Dominik

  Witam,
  Jestem zdecydowanie za metodami siłowymi ( w tym wypadku). Nie wierzę, że rozmowy (konsultacje) cokolwiek w sprawie obwodnicy Marek zmienią. HGW nie jeden juz raz wykazała kompletny brak zainteresowania prawą stroną aglomeracji warszawskiej (jak zreszta i samej Warszawy). Powinniśmy się zorganizować i blokować..Jak długo tylko się da.. Patrząc na to w jaki sposób w tej naszej chorej demokracji osiąga się cele (protesty, protesty, protesty.. im głośniejsze, tym lepsze!), uważam rozwiązanie 'siłowe' za jedyne, w tej sytuacji, sensowne..

 • Daniello

  Na portalu TVN Warszawa jest artykuł o działaniach Grupy Marki 2020 w sprawie obwodnicy:

  http://www.tvnwarszawa.pl/informacje,news,mieszkancy-marek-proponuja-tymczasowa-obwodnice,44295.html

 • Tomasz

  Jestem spoza wawy, od 10 lat tutaj mieszkam, to co obserwuje to wyroznianie zachodniej czesci wawy, strona wschodnia, praga pln, marki, zabki traktowane sa jako gorsze lokalizacje zachaczajace o bialostoczcyzne a niekiedy utozsamiane z zacofanym wschodem. Wszechogarniajace podteksty dzielace ludzi na kategorie sa w wawie norma – powiedz w pracy czy na spotkaniu wsrod nowych znajomych iz jestes z mokotowa lub z pragi pln, powiedz iz jestes z raszyna czy juz nie daj boze z konstancina a np iz jestes z wyszkowa to zostaniesz wysmiany. Ludzie drugiej kategorii nie moga liczyc na obwodnice bo po co? Po co niepismiennym komputer, po co laczyc cywilizacje zachodu z bialorusia?

 • neodarwin

  Dostałem oficjalna odpowiedz z Ministerstwa Infrastruktury. Przynajmniej musieli popracować nad rozdzielnikiem 🙁

 • rotciv

  Pod tym samym warunkiem w drogę ekspresową zamieni się dalszy odcinek trasy S8 w stronę Katowic i Wrocławia (między Paszkowem a Radziejowicami). Potrzeba na to 612 mln zł. Na liście rezerwowej znalazły się też: przebudowa Trasy AK i mostu Grota-Roweckiego (1 mld 84 mln zł) i trzeci etap modernizacji drogi nr 61 za wiaduktem w Legionowie. Niestety, wśród tych inwestycji zabrakło obwodnicy Marek. Oznacza to, że jej budowa zacznie się dopiero po 2013 r. Rząd zastrzegł jednak, że w 2012 program budowy dróg ma być zaktualizowany.

  Super… Możemy już być pewni, że obwodnica nie powstanie do 2020 roku…

 • Małgorzata

  Witam,

  uwazam, że trzeba zorganizować blokadę tak jak to zrobili biznesmeni z Lublina w sprawie S17, w efekcie na S17 znalazły sie pieniądze.

 • Wru

  Witam,

  No niestety lipa – oficjalnie w załączniku 2 (czyli do budowy po 2013):
  http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1793721-p_1.htm
  Ręce opadają…

 • radzymin

  blokada dróg raczej nic nie da

  można mieć tylko pretensje do polityków, którzy nie potrafili w żaden sposób zadbać o nasze interesy…

 • Robert

  Heh. Leszek co to za bzdura z korkami w Ciemnym. Nie masz człowieku pojęcia co to jest droga ekspresowa. Mieszkam 150 metrów od Tago i czekam na ta drogę jak na zbawienie. I jeszcze jedno! Najlepiej jakby droga przez wieś przebiegała w wykopie i o to trzeba walczyć. Chociażby dla tego, że hałas będzie znikomy i w znacznym stopniu zmniejszy poziom wód gruntowych, które dały nam w czasie zimowych odwilży popalić. Wariant został wybrany i bardzo ważne jest, aby droga została wybudowana szybko i w konfiguracji, która nam będzie pasowała. Proponuje skupić się na tym, a nie na bzdurach.

Zostaw odpowiedź