Jest ogłoszenie o przetargu!!!

29.Mar.2013 - skomentuj

Przed 17.00 w piątek drogowcy opublikowali treść zamówienia. Wynika z niego, że będzie podzielone na dwie części: Marki-Kobyłka oraz Kobyłka-Radzymin. W pierwszym przypadku wykonawca będzie mieć 32 miesiące na wykonanie prac (od podpisania umowy), w drugim 36 miesięcy. Przetarg odbywa się w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. O wyborze wykonawcy (wykonawców) zdecyduje najniższa cena. Szczegóły poniżej.

Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd. w podziale na zadania:

Zadanie I – Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku I węzeł Marki (bez węzła) – węzeł Kobyłka:
Zakres budowy drogi S8 obejmuje w szczególności:
1. budowę odcinka drogi ekspresowej od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Kobyłka”,
2. budowę węzłów drogowych: „Zielonka” i „Kobyłka”,
3. budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
4. budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego,
5. budowę dróg technologicznych,
6. budowę obiektów inżynierskich,
7. budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych,
8. budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,
9. budowę obwodu utrzymania drogi (OUD),
10. budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne),
11. budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej,
12. budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej oraz OUD w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
13. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej
14. budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
15. organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
16. wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
17. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
18. wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad,
19. przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu przed rozpoczęciem budowy,
20. wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
21. wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją.
22. zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
23. wycinka istniejącej zieleni,
24. zagospodarowanie terenu zielenią,
25. wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia,
26. opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji;

Zadanie II – projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku II wezeł Kobyłka (bez węzła) – węzeł Radzymin Płd.
Zakres budowy drogi S8 obejmuje w szczególności:
1. budowę odcinka drogi ekspresowej od węzła „Kobyłka” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd”,
2. budowę węzłów drogowych: „Wołomin” i „Radzymin Płd”,
3. budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
4. budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego,
5. budowę dróg technologicznych,
6. budowę obiektów inżynierskich,
7. budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych,
8. budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,
9. budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne),
10. budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej,
11. budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym sieci elektroenergetyczne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
12. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,
13. budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
14. organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej,
15. wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
16. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
17. wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad,
18. przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu przed rozpoczęciem budowy,
19. remont fragmentu istniejącej DK8,
20. przebudowa układu drogowego w miejscu skrzyżowania istniejacej DK 8 z DW 635,
21. wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
22. wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją.
23. zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
24. wycinka istniejącej zieleni,
25. zagospodarowanie terenu zielenią,
26. wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia
27. opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji;

tagi

Zostaw odpowiedź